Mediqin yleiset

Toimitusehdot

Mediqin yleiset toimitusehdot

Mediq Suomi Oy:n yleiset toimitusehdot 2.10.2023 alkaen

Mediq Suomi Oy:n yleiset toimitusehdot

1. Soveltamisala

1.1. Nämä yleiset toimitusehdot koskevat Mediq Suomi Oy:n yritysasiakkailleen tekemiä tarjouksia ja sopimuksia terveydenhuolto- ja laboratorioalan tarvikkeiden ja laitteiden sekä niihin liittyvien palveluiden kaupassa. Näitä toimitusehtoja sovelletaan, ellei poikkeustapauksissa erikseen kirjallisesti toisin sovita. Selvyyden vuoksi todetaan, että tilaajan yleisiä hankintaehtoja tai vastaavia ehtoja ei sovelleta hankintaa koskevaan sopimukseen.

1.2. Näissä toimitusehdoissa ”tilaaja” tarkoittaa hankinnan suorittajaa, ”toimittaja” Mediq Suomi Oy:tä ja ”tuote” hankinnan kohdetta.


2. Toimitusehtojen ja tarjouksen voimassaolo

2.1. Nämä toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi ja korvaavat 8.11.2022 päivätyt toimitusehdot. Toimittajalla on oikeus muuttaa ehtoja muuten kuin voimassa olevan hankintaa koskevan sopimuksen osalta ja irtisanoa osapuolten välinen sopimus kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ilman irtisanomiseen liittyvää vastuuta. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat saatavilla toimittajan internetsivuilta www.mediq.fi.

2.2. Tarjous on voimassa yhden (1) kuukauden tarjouksen jättämisestä, ellei toimittaja tarjouksella toisin ilmoita.


3. Hankintaa koskeva sopimus

3.1. Sopimus tilaajan ja toimittajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun
a) osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen tai kun
b) tilaaja on ilmoittanut toimittajalle hyväksyvänsä kirjallisen tarjouksen tai tehnyt tuotteita ja/tai palveluita koskevan tilauksen tai kun
c) toimittaja on hyväksynyt tilaajan tilauksen

3.2. Kohdassa 3.1 a) tarkoitettuun kirjallisesti tehtyyn sopimukseen muutokset on tehtävä kirjallisesti.

3.3. Jos nämä toimitusehdot ja muut hankintaa koskevat asiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensisijaisesti näitä toimitusehtoja. Kohdassa 3.1 tarkoitettua sopimusta noudatetaan kuitenkin ensisijaisesti.


4. Hinnat

4.1. Tarjous- ja luettelohinnat ovat vapaasti toimittajan varastossa, jolloin toimitusmaksut ja pientoimituslisät jäävät tilaajan maksettavaksi, ellei nimenomaisesti toisin sovita. Tilaajan rakennukseen tai sähköverkkoon asennettavien laitteiden tarjoushinnat ovat vapaasti tilaajan osoittamassa paikassa käyttökuntoon saatettuina. Asennukseen ei kuulu mitään töitä tai kustannuksia, jotka kohdistuvat tilaajan sisustuksiin tai rakennelmiin kuten esimerkiksi sähkö- ja vesijohtoihin.

4.2. Toimitusmaksut ja pientoimituslisä
a) Toimitusmaksu 18,50 € (alv 0 %), mahdollinen kuivajää-kuljetuslisä 28,00 € (alv 0 %)
b) Pientoimituslisä 20,00 € (alv 0 %) toimituksille, joiden arvo on alle 100,00 € (alv 0 %)

4.3. Hinnat on ilmoitettu euroina ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverolliset hinnat on ilmoitettu voimassa olevan verokannan mukaan. Hintoihin ja toimitusmaksuihin lisätään arvonlisävero.

4.4. Tuontitavaran osalta hinnat perustuvat tarjous- ja sopimuspäivänä voimassa olevaan asianomaisen valuutan myyntikurssiin, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.

4.5. Toimittajalla on oikeus tarkistaa hintaa kirjallisella ilmoituksella tilaajalle i) siltä osin kuin tuotteen hankintavaluutassa tapahtuu yli 5 %:n muutos verrattuna Euroopan Keskuspankin keskikurssiin tarjouksen jättöpäivästä tai ii) mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tapahtuu muutoksia tai iii) mikäli tuotteiden ja/tai palvelun osto- ja tuotantokustannukset (mm. energian, kuljetuksen, työvoiman, raaka-aineiden, komponenttien tai kemikaalien kustannukset) nousevat merkittävästi verrattuna toimittajan sopimuksen tai tarjouksen tekohetken aikaisiin osto- ja tuotantokustannuksiin.


5. Maksut

5.1. Maksut suoritetaan ainoastaan laskua vastaan.

5.2. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Maksun viivästyessä tilaaja on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron. Asennettavissa laitetoimituksissa maksuajan alkamispäivä on kuitenkin aikaisintaan laitteen vastaanottopäivä.


6. Tuotteen toimituskunto

6.1. Toimittaja vakuuttaa, että toimitettavat tuotteet ovat tarjous- ja sopimusasiakirjoissa ilmenevää laatua.

6.2. Huomautus tuotteessa olevasta virheestä tai puutteesta on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa tuotteen saapumisesta uhalla, että tilaaja muutoin menettää oikeuden vedota virheeseen tai puutteeseen. Jos tuotteissa on potilasturvallisuutta vaarantava virhe, tilaajan tulee pidättäytyä sen käytöstä ja ilmoittaa virheestä ja vaaratilanteesta toimittajalle ja valvovalle viranomaiselle välittömästi, kun virhe havaitaan.

6.3. Toimittaja voi harkintansa mukaan joko korjata virheellisen tuotteen tai korvata sen uudella tuotteella. Toimittaja ei vastaa muista välillisistä tai välittömistä vahingoista tuotteen virheeseen tai puutteeseen liittyen. Viallisen tai virheellisesti toimitetun tuotteen mahdollisesta palauttamisesta on aina sovittava toimittajan kanssa. Vain sovittu palautus tapahtuu toimittajan vastuulla ja kustannuksella edellyttäen, että tuote on asianmukaisesti pakattu. Tuotepalautuksia koskeva ohje löytyy toimittajan internetosoitteesta www.mediq.fi.

6.4. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tuotteet otetaan takaisin ja hyvitetään ainoastaan ehdolla, että toimittaja on sitä ennen nimenomaan hyväksynyt palautuksen ja palautusehdot. Palautus tapahtuu tällöin palauttajan vastuulla ja kustannuksella.

6.5. Hyvityksen suuruus
a) Mikäli kyse on tilaajan tilausvirheestä, toimittaja hyvittää tuotteesta 70 % tilaajan ostohinnasta. Toimitusmaksua ei hyvitetä.
b) Mikäli kyse on toimittajan virheestä, toimittaja hyvittää tuotteen hinnan kokonaisuudessaan.
c) Tehdastilaustuotteita, tilaajakohtaisesti räätälöityjä tuotteita, kylmätilaustuotteita tai varaosia ei hyvitetä.


7. Laitteiden vastaanottotarkastus

7.1. Laitteen tilaajalla on velvollisuus suorittaa vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastus suoritetaan tilaajan luona yhdessä paikassa viivytyksettä ja viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa laitteen saapumisesta tai käyttökunnossa luovutuksesta. Vastaanottotarkastuksen suorittamisesta on tilaajan sovittava ennakolta toimittajan kanssa. Tilaaja on hyväksynyt laitteen ottaessaan sen rutiinikäyttöön.

7.2. Mikäli laite ei ole tarkastuksessa sopimuksen mukaisessa kunnossa, poistaa toimittaja kustannuksellaan tarkastuksessa havaitut puutteellisuudet ja virheet.

7.3. Kumpikin osapuoli vastaa tarkastuksesta aiheutuvista edustajiensa kuluista.

7.4. Jos laite ei suoritetussa tarkastuksessa täytä sille asetettuja sovittuja vaatimuksia, vastaa toimittaja kaikista tarkastuksen, käsittelyn ja kuljetuksen mahdollisen uusimisen tilaajalle aiheuttamista kustannuksista.


8. Toimitusaika ja viivästyminen

8.1. Toimitusaika luetaan alkavaksi hankintaa koskevan sopimuksen syntymispäivästä tai kustakin tilauksesta, ellei toisin ole sovittu.

8.2. Toimittajan ja tilaajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus, mikäli tuotteen toimitus tai vastaanotto tulee olennaisesti viivästymään, jolloin osapuolet sopivat uuden toimitusajankohdan.


9. Ylivoimainen este

9.1. Kumpikaan osapuoli ei vastaa mahdollisista vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota osapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, ja joka on osapuolista riippumaton eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. työselkkausta, tulipaloa, sotaa, kapinaa, takavarikkoa, valuuttarajoituksia, lainsäännöksiä ja viranomaismääräyksiä, vientilisenssien epäämistä, kuljetusvälineiden niukkuutta, yleistä tavaranniukkuutta, käyttövoiman rajoituksia sekä alihankkijan toimituksessa olevia virheitä tai toimitusviivästyksiä taikka alkuperäisen valmistajan valmistuksen lopettamista silloin kun kyse on edellä tässä kohdassa mainitut edellytykset täyttävästä tapahtumasta.

9.2. Tilaajan ja toimittajan on ilmoitettava toisilleen neljäntoista (14) päivän kuluessa ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta samoin kuin lakkaamisesta, minkä jälkeen osapuolet sopivat viimeistään myöhästymisen vaikutuksesta toimitukseen.


10. Omistusoikeuden ja vahingonvaaran siirtyminen

10.1 Omistusoikeus siirtyy tilaajalle silloin, kun tuote on sopimusehtojen mukaisesti toimitettu. Jos tilaaja laiminlyö toimitusvalmiin tuotteen vastaanottamisen määräpäivänä ja mikäli toisin ei sovita, on tämä siitä huolimatta velvollinen suorittamaan jokaisen maksun, joka on tehty riippuvaksi toimituksesta. Mikäli toimittaja huolehtii tällaisen tuotteen varastoinnista, tapahtuu se tilaajan vastuulla ja kustannuksella.

10.2 Vahingonvaara siirtyy tilaajalle, kun tuote on toimitettu sovitun toimitusehdon mukaisesti.


11 Takuu

11.1 Takuuehdot koskevat lääkintä- ja laboratoriolaitteita. Lääkintä- ja laboratoriolaitteilla käsitetään laitteita ja niihin liittyviä tietovälineitä, muita tarvikkeita, tietokoneohjelmia sekä niihin liittyvää kirjallista aineistoa. Laitteet on määritelty kaupan yhteydessä luovutetuissa asiakirjoissa kuten tarjouksessa, sopimuksessa tai sen liitteissä. Laitteista, joita ei toimiteta vakiokokoonpanossa, tehdään aina erillinen sopimus. Esittelylehtiset, ilmoitukset, suulliset esittelyt yms. eivät ole laitteiden määrityksiä.

11.2 Tilaajalla ei ole oikeutta lisätä laitteeseen toisen valmistajan tuotteita tai käyttää laitteissa muiden valmistamia tarvikkeita ja tietovälineitä. Tästä poikkeavasta käytännöstä edellytetään toimittajan ja tilaajan kirjallista sopimusta, jotta takuu on täysimääräisesti voimassa.

11.3 Toimitukseen liittyvästä asennuksesta, purkamisesta, huollosta, ylläpidosta ja koulutuksesta veloitetaan toimittajan hinnaston mukaan.

11.4 Takuuaika alkaa laitteen toimituspäivästä tilaajalle. Asennustoimituksessa toimituspäivänä pidetään päivää, jolloin laite on luovutettu tilaajalle. käyttökunnossa.

11.5 Lääkintälaitteiden ja laboratoriolaitteiden takuuaika on kaksitoista (12) kuukautta, ellei erikseen ole toisin mainittu. Joidenkin laitetoimitukseen kuuluvien tarvikkeiden takuuaika voi poiketa edellä mainituista. Ohjelmistojen takuuaika on kolme kuukautta, ellei toimittajan antamasta takuutodistuksesta muuta ilmene. Tilaajakohtaisen järjestelmän takuuaika on aina kolme kuukautta.

11.6 Käytönaikaisen vian ilmettyä tilaajan on tehtävä vikailmoitus viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluessa vian ilmenemisestä.

11.7 Takuun perusteella toimittaja korjaa veloituksetta suunnittelu-, valmistus- ja materiaalivirheistä johtuvat viat, jotka ilmenevät laitetta/tarviketta normaalisti käytettäessä käyttöohjeita noudattaen ja jotka ilmoitetaan toimittajalle takuuaikana viipymättä vian ilmettyä.

11.8 Tilaajan tulee toimittaa viallinen laite omalla kustannuksellaan ja vastuulla toimittajan osoittamaan huoltopaikkaan ja takaisin. Mikäli laitetta ei voida toimittaa toimittajalle korjattavaksi, korjaus tapahtuu tilaajan luona siten, että korjaukseen liittyvistä matkakuluista veloitetaan tilaajalta puolet. Kun korjaus tapahtuu tilaajan luona, tilaajan on taattava korjaajalle pääsy tiloihin normaalina työaikana. Toimittajalle ilmoitettujen takuun piiriin kuulumattomien vikojen tutkimisesta ja korjaamisesta aiheutuneet kulut laskutetaan erikseen, ellei takuunalaisista laitteista ole tehty sellaista huolto- tai ylläpitosopimusta, joihin nämä palvelut liittyvät.

11.9 Takuun puitteissa toimittaja harkintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa vialliset osat. Vaihdetut osat siirtyvät toimittajan omistukseen.

11.10 Toimittajan vastuu ulottuu ainoastaan virheisiin, jotka syntyvät sopimuksen edellyttämissä käyttöolosuhteissa ja laitetta/tarviketta oikein käytettäessä. Se ei käsitä virheitä, jotka johtuvat tilaajan antamista virheellisistä tai puutteellisista perustiedoista, muun kuin toimittajan suorittamasta virheellisestä, puutteellisesta tai ohjeiden vastaisesta laitteiden säilytyksestä, asennuksesta, huollosta, korjauksesta tai muutoksesta, viallisista tai sopimattomista tietotarvikkeista, muiden kuin toimittajan hyväksymien tuotteiden liittämisestä järjestelmään, jännitehäiriöistä, onnettomuudesta tai tavanomaisesta kulumisesta. Laitteen sähkö-, kaasu- ja vesiliitännät sekä staattisen sähkön poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Samoin kaasu- ja jätteenpoisto on järjestettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Mikäli laitetta käytetään tai se on liitetty valmistajan ohjeiden vastaisesti, laite ei kuulu takuun piiriin. Lääkintälaitteen kulutustarvikkeet eivät kuulu takuun piiriin. Toimittajan takuu ei myöskään käsitä kuljetusvaurioita eikä laitteen toimintakunnon kannalta merkityksettömiä virheitä.

11.11 Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Toimittaja ei vastaa laitteiden eikä tarvikkeiden aiheuttamista välillisistä vahingoista tai saamatta jääneistä hyödyistä.

11.12 Ohjelmistovirheen korjaus tapahtuu joko korjatun ohjelman toimittamisella taikka korjaus- tai kierto-ohjeiden antamisella tilaajalle. Takuukorjaus voidaan suorittaa myös tilaajan tiloissa, milloin se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Toimittajalle ilmoitettujen takuun piiriin kuulumattomien vikojen tutkimisesta ja korjaamisesta aiheutuneet kulut laskutetaan erikseen, ellei takuunalaisesta ohjelmasta ole tehty sellaista ylläpitosopimusta, johon nämä palvelut sisältyvät.

11.13 Toimittajan takuu ei käsitä ohjelman toiminnan kannalta merkityksettömiä virheitä.

11.14 Takuu edellyttää, että laitteille on takuuaikana suoritettu tarpeelliset määräaikais- ja ylläpitohuollot. Edellä mainitut huollot eivät kuulu takuuseen.


12 Tuotteiden korvaaminen ja muuttaminen sekä käyttökoulutus

12.1 Toimittajalla on oikeus korvata sopimuksen mukaiset tuotteet vastaavilla tuotteilla silloin, kun näiden tarkoitus on korvata sovittu tuote. Korvaavien tuotteiden on täytettävä sopimuksessa sovitut vaatimukset, ja niiden kapasiteetin on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin alkuperäisten tuotteiden. Toimittajalla ei ole velvollisuutta aktiivisesti tiedottaa tilaajalle tuotevalikoimansa muutoksista.

12.2 Toimittajalla on oikeus ilman edeltäviä selvityksiä tilaajalle tehdä tuotteisiin ennen toimitusta niitä parantavia muutoksia tai muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta tuotteiden toimintaan. Toimittajan on kuitenkin tehtävä lakisääteiset käyttöturvallisuutta koskevat ilmoitukset.

12.3 Toimittajan mahdollisesti antamasta tuotteen tai laitteen käyttökoulutuksesta sovitaan aina erikseen.


13 Korvausvastuu

13.1 Toimittaja vastaa toimittamansa tuotteen yksityishenkilölle aiheuttamasta henkilö- ja/tai esinevahingosta tuotevastuulain mukaisesti.

13.2 Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Toimittajan korvausvastuu on rajattu enintään siihen tilaukseen tai sopimuksen osaan, jonka osalta on kyseessä sopimusrikkomus.

13.3 Tämän luvun mukaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos toinen osapuoli on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella, rikkonut salassapitovelvoitetta tai loukannut immateriaalioikeuksia.


14 Sopimuksen purkaminen

14.1 Kumpikin osapuoli saa kirjallisesti purkaa sopimuksen, mikäli sopimuksen täyttäminen todetun ylivoimaisen esteen jatkumisen johdosta viivästyy oleellisesti tai yli kaksitoista (12) kuukautta.

14.2 Osapuolella on oikeus kirjallisesti purkaa sopimus, jos

a) toinen sopijapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä puutetta osapuolen kirjallisen huomautuksen johdosta korjata 14 päivän kuluessa huomautuksesta,

b) toinen osapuoli tulee maksukyvyttömäksi, asetetaan konkurssiin tai on muuten sellaisessa taloudellisessa tilassa, ettei tämän voida odottaa täyttävän sopimuksen mukaisia velvoitteita.

14.3 Jos osapuoli purkaa sopimuksen, Toimittajalla on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen mukaisista sopimuksen päättymishetkeen asti toimitetuista tuotteista ja suoritetuista palveluista.


15 Immateriaalioikeudet

15.1 Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, immateriaalioikeudet tuotteiden ja/tai palvelun lopputuloksiin tai dokumentaatioon eivät siirry tilaajalle. Tilaajalla ei ole oikeutta kopioida tuotteita tai palvelua.

15.2 Tilaajalla ei ole oikeutta muuttaa tuotteiden käyttötarkoitusta, eikä käyttää tuotteita tai niihin liittyviä tavaramerkkejä ja muita immateriaalioikeuksia vastoin toimittajan ohjeita.

15.3 Sopimuksen kohteena oleviin laitteisiin toimitettavien käyttöjärjestelmien, ohjelmien, dokumenttien sekä niiden kopioiden tekijän- ja omistusoikeus on toimittajan tai toimittajan päämiehen. Tilaaja saa sovittua maksua vastaan ainoastaan oikeuden käyttää niitä omiin sisäisiin tarkoituksiinsa sopimuksen tarkoittamissa laitteissa Suomessa lisenssiehtojen asettamissa rajoissa. Tilaaja ei saa yksinoikeutta niiden käyttöön. Tilaajalla ei ole oikeutta ilman toimittajan kirjallista suostumusta muuttaa, kääntää alkukielelle eikä luovuttaa tai muulla tavalla asettaa niitä kolmannen käyttöön.

15.4. Tilaaja ei saa osaksikaan jäljentää ohjelmaa tai dokumentteja. Niitä ei saa antaa eikä niiden kopiointia sallia myöskään yksityiseen käyttöön. Tilaajalla on kuitenkin oikeus ottaa ohjelmasta yksi varmuuskopio, mikä on suositeltava. Varmuuskopiota saa käyttää vain, jos alkuperäinen ohjelma vahingoittuu tai tuhoutuu. Toimittajalla on oikeus tarkastaa tilaajan luona tapahtuva ohjelman käyttö. Virustorjunta on tilaajan vastuulla.


16. Vastuullisuus ja vientivalvonta

16.1 Osapuolet sitoutuvat noudattamaan Terveysteknologian ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettistä ohjetta sekä edistämään sosiaalista, taloudellista ja ekologista vastuuta.

16.2 Kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan sopimuksen mukaiseen toimintaan soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien vientivalvontaa ja pakotteita, mukaan lukien EU:n ja Yhdysvaltojen ja muiden valtiollisten viranomaisten asettamat kauppasaarrot ja taloudelliset rajoitukset.


17 Salassapito ja henkilötietojen käsittely

17.1 Osapuolet huolehtivat kumpikin osaltaan siitä, että tuotteita ja/tai palveluita käytettäessä noudatetaan salassapidosta ja tietosuojasta annettuja voimassa olevia säädöksiä ja viranomaisten ohjeita EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) mukaan lukien. Osapuolen tietoon tulleita yksityisen henkilön terveydentilaa koskevia tietoja ei saa luvatta ilmaista.

17.2 Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa toisiltaan saamansa luottamukselliset tiedot ja olemaan käyttämättä niitä muihin kuin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

17.3 Tässä luvussa mainitut velvoitteet jatkuvat myös sopimuskauden jälkeen.


18 Erimielisyydet

18.1 Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisemisessa sovelletaan Suomessa voimassa olevaa oikeutta.

18.2 Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet, joita ei saada osapuolten kesken sovituksi, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. ja välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi.


19 Yleisiä määräyksiä

19.1 Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. Toimittaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden osuudesta kuten omastaan.

19.2 Kirjallisen sopimuksen syntymisen jälkeen on sopimus siihen kuuluvine liitteineen ainoa molemminpuolinen tunnustettu asiakirja.

19.3 Kaikki kirjallisen sopimuksen täyttämistä koskevat ilmoitukset tehdään kirjallisesti tai sähköistä viestintää käyttäen.

19.4 Kirjeenvaihdossa ja laskuissa on mainittava sopimuksen numero tai muu tunnus ja osapuolten nimet, laskuissa myös tavaran erittely sekä toimitusosoite. Reklamaatioissa on mainittava tuotteen tunnistetiedot mukaan lukien sarjanumero tai eränumero.