Mediqin yleiset

Toimitusehdot

Mediqin yleiset toimitusehdot

Mediq Suomi Oy:n yleiset toimitusehdot 19.5.2016 alkaen

1. Soveltamisala

1.1. Nämä yleiset toimitusehdot koskevat Mediq Suomi Oy:n asiakkailleen tekemiä tarjouksia ja sopimuksia terveydenhuolto- ja laboratorioalan tarvikkeiden ja laitteiden kaupassa. Näitä toimitusehtoja sovelletaan, ellei poikkeustapauksissa erikseen kirjallisesti toisin sovita.

1.2. Näissä toimitusehdoissa ”ostaja” tarkoittaa hankinnan suorittajaa, ”myyjä” Mediq Suomi Oy:tä ja ”tavara” hankinnan kohdetta.

2. Tarjouksen voimassaolo

2.1. Tarjous on voimassa kolme (3) kuukautta tarjouksen jättämisestä, ellei myyjä tarjouksella toisin ilmoita.

3. Hankintaa koskeva sopimus

3.1. Sopimus ostajan ja myyjän välillä katsotaan syntyneeksi, kun

a) osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen tai kun

b) ostaja on ilmoittanut myyjälle hyväksyvänsä kirjallisen tarjouksen (tilaus) tai kun

c) myyjä on hyväksynyt ostajan tilauksen

3.2. Kirjallisesti tehtyyn sopimukseen muutokset on tehtävä kirjallisesti.

4. Hinnat

4.1. Tarjous- ja luettelohinnat ovat vapaasti myyjän varastossa, jolloin toimitusmaksut ja pientoimituslisät jäävät ostajan maksettavaksi, ellei nimenomaisesti toisin sovita. Ostajan rakennukseen tai sähköverkkoon asennettavien laitteiden tarjoushinnat ovat vapaasti ostajan osoittamassa paikassa käyttökuntoon saatettuina. Asennukseen ei kuulu mitään töitä tai kustannuksia, jotka kohdistuvat ostajan sisustuksiin tai rakennelmiin kuten esimerkiksi sähkö- ja vesijohtoihin.

4.2. Toimitusmaksut ja pientoimituslisä

a) Toimitusmaksu 18,50 € (alv 0 %), mahdollinen kuivajää-kuljetuslisä 28,00 € (alv 0 %)

b) Pientoimituslisä 20,00 € (alv 0 %) toimituksille, joiden arvo on alle 100,00 € (alv 0 %)

c) Toimitus postiennakolla 25,00 € (alv 0 %)

4.3. Hinnat on ilmoitettu euroina ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverolliset hinnat on ilmoitettu voimassa olevan verokannan mukaan. Hintoihin ja toimitusmaksuihin lisätään arvonlisävero.

4.4. Tuontitavaran osalta hinnat perustuvat tarjous- ja sopimuspäivänä voimassa olevaan asianomaisen valuutan myyntikurssiin ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Myyjällä on oikeus tarkistaa hintaa siltä osin kuin tuotteen hankintavaluutassa tapahtuu yli 5 %:n muutos verrattuna Euroopan Keskuspankin keskikurssiin tarjouksen jättöpäivästä tai mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tai toimittajahinnoissa tapahtuu muutoksia.

5. Maksut

5.1. Maksut suoritetaan ainoastaan laskua vastaan.

5.2. Maksuehto on 14 päivää netto. Maksun viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron.

5.3. Asennettavissa laitetoimituksissa maksuajan alkamispäivä on aikaisintaan laitteen vastaanottopäivä.

6. Tavaran toimituskunto

6.1. Myyjä vakuuttaa, että toimitettavat tavarat ovat tarjous- ja sopimusasiakirjoissa ilmenevää laatua.

6.2. Huomautus tavarassa olevasta virheestä tai vajauksesta on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa tavaran saapumisesta uhalla, että ostaja muutoin menettää oikeuden vedota virheeseen tai puutteeseen. Myyjä voi harkintansa mukaan joko korjata virheellisen tavaran tai korvata sen uudella tavaralla. Myyjä ei vastaa muista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Viallisen tai virheellisesti toimitetun tavaran mahdollisesta palauttamisesta on aina sovittava myyjän kanssa. Sovittu palautus tapahtuu myyjän vastuulla ja kustannuksella edellyttäen, että tavara on asianmukaisesti pakattu. Tuotepalautuksia koskeva ohje löytyy myyjän internetosoitteesta www.mediq.fi.

6.3. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat otetaan takaisin ja hyvitetään ainoastaan ehdolla, että myyjä on sitä ennen nimenomaan hyväksynyt palautuksen ja palautusehdot. Palautus tapahtuu tällöin palauttajan vastuulla ja kustannuksella.

6.4. Hyvityksen suuruus

a) Mikäli kyse on ostajan tilausvirheestä, myyjä hyvittää tuotteesta 70 % ostajan ostohinnasta. Toimitusmaksua ei hyvitetä.

b) Mikäli kyse on myyjän virheestä, myyjä hyvittää tuotteen hinnan kokonaisuudessaan.

c) Tehdastilaustuotteita, kylmätilaustuotteita tai varaosia ei hyvitetä.

7. Laitteiden vastaanottotarkastus

7.1. Laitteen ostajalla on oikeus suorittaa vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastus suoritetaan ostajan luona yhdessä paikassa kahdeksan (8) päivän kuluessa tavaran saapumisesta. Vastaanottotarkastuksen suorittamisesta on ostajan sovittava ennakolta myyjän kanssa.

7.2. Mikäli laite ei ole tarkastuksessa sopimuksen mukaisessa kunnossa, poistaa myyjä kustannuksellaan tarkastuksessa havaitut puutteellisuudet ja virheet.

7.3. Kumpikin osapuoli vastaa tarkastuksesta aiheutuvista edustajiensa kuluista.

7.4. Jos laite ei suoritetussa tarkastuksessa täytä sille asetettuja sovittuja vaatimuksia, vastaa myyjä kaikista tarkastuksen, käsittelyn ja kuljetuksen mahdollisen uusimisen ostajalle aiheuttamista kustannuksista.

8. Toimitusaika ja viivästyminen

8.1. Toimitusaika luetaan alkavaksi hankintaa koskevan sopimuksen syntymispäivästä.

8.2. Myyjän ja ostajan on tehtävä ilmoitus, mikäli tavaran toimitus tai vastaanotto tulee ilmeisesti viivästymään, jolloin osapuolet sopivat uuden toimitusajankohdan.

8.3. Toimituksen viivästyessä ostajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamalla, että viivästyksestä on aiheutunut vahinkoa. Viivästyssakko on suuruudeltaan 0,5 prosenttia viikolta myöhästyneen toimituksen arvosta ja sitä voidaan periä enintään kymmeneltä (10) viikolta. Myyjä ei vastaa viivästyksen mahdollisesti aiheuttamista välillisistä vahingoista.

9. Vapauttamisperusteet

9.1. Vapauttamisperusteiksi (force majeure) katsotaan sellaisen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista riippumaton eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa.

9.2. Ostajan ja myyjän on ilmoitettava toimitusajan siirtymisestä neljäntoista (14) päivän kuluessa esteen ilmaantumisesta, muussa tapauksessa hän saattaa menettää oikeutensa toimitusajan pidentämiseen. Osapuolet sopivat myöhästymisen vaikutuksesta toimitukseen.

10. Omistusoikeuden ja vahingonvaaran siirtyminen

10.1. Omistusoikeus siirtyy ostajalle silloin, kun tavara on sopimusehtojen mukaisesti toimitettu. Jos ostaja laiminlyö toimitusvalmiin tavaran vastaanottamisen määräpäivänä ja mikäli toisin ei sovita, on hän siitä huolimatta velvollinen suorittamaan jokaisen maksun, joka on tehty riippuvaksi toimituksesta. Mikäli myyjä huolehtii tällaisen tavaran varastoinnista, tapahtuu se ostajan vastuulla ja kustannuksella.

10.2. Vahingonvaara siirtyy ostajalle, kun omistusoikeus siirtyy.

11. Takuu

11.1. Takuuehdot koskevat lääkintä- ja laboratoriolaitteita. Lääkintä- ja laboratoriolaitteilla käsitetään laitteita ja niihin liittyviä tietovälineitä, muita tarvikkeita, tietokoneohjelmia sekä niihin liittyvää kirjallista aineistoa. Tuotteet on määritelty kaupan yhteydessä luovutetuissa asiakirjoissa kuten tarjouksessa, sopimuksessa tai sen liitteissä. Laitteista, joita ei toimiteta vakiokokoonpanossa, tehdään aina erillinen sopimus. Esittelylehtiset, ilmoitukset, suulliset esittelyt yms. eivät ole tuotteiden määrityksiä.

11.2. Sopimuksen kohteena olevien tai sopimuksen kohteena oleviin laitteisiin toimitettavien käyttöjärjestelmien, muiden ohjelmien, dokumenttien sekä niiden kopioiden tekijän- ja omistusoikeus on myyjän tai myyjän päämiehen. Asiakas saa sovittua maksua vastaan ainoastaan oikeuden käyttää niitä omiin sisäisiin tarkoituksiinsa sopimuksen tarkoittamissa laitteissa Suomessa. Asiakas ei saa yksinoikeutta niiden käyttöön. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman myyjän kirjallista suostumusta muuttaa, kääntää alkukielelle eikä luovuttaa tai muulla tavalla asettaa niitä kolmannen käyttöön.

11.3. Asiakas ei saa osaksikaan jäljentää ohjelmaa eikä dokumentteja. Niitä ei saa antaa eikä niiden kopiointia sallia myöskään yksityiseen käyttöön. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus ottaa ohjelmasta yksi varmuuskopio, mikä on suositeltava. Varmuuskopiota saa käyttää vain, jos alkuperäinen ohjelma vahingoittuu tai tuhoutuu. Myyjällä on oikeus tarkastaa asiakkaan luona tapahtuva ohjelman käyttö. Virustorjunta on asiakkaan vastuulla.

11.4. Myyjällä on oikeus ilmoitettuaan siitä asiakkaalle korvata sopimuksen mukaiset tuotteet korvaavilla tuotteilla silloin, kun näiden tarkoitus on korvata sovittu tuote. Korvaavien tuotteiden on täytettävä sopimuksessa sovitut vaatimukset, ja niiden kapasiteetin on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin alkuperäisten tuotteiden.

11.5. Myyjällä on oikeus ilman edeltäviä selvityksiä asiakkaalle tehdä tuotteisiin ennen toimitusta niitä parantavia muutoksia tai muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta tuotteiden toimintaan.

11.6. Asiakkaalla ei ole oikeutta lisätä tuotteeseen toisen valmistajan tuotteita tai käyttää tuotteissa muiden valmistamia tarvikkeita ja tietovälineitä. Tästä poikkeavasta käytännöstä edellytetään myyjän ja ostajan kirjallista sopimusta, jotta takuu on täysimääräisesti voimassa.

11.7. Toimitukseen liittyvästä asennuksesta, purkamisesta, huollosta, ylläpidosta ja koulutuksesta veloitetaan myyjän hinnaston mukaan.

11.8. Laite on vastaanotettava viikon kuluessa toimituspäivästä. Asiakas on hyväksynyt tuotteen ottaessaan sen rutiinikäyttöön.

11.9. Takuuaika alkaa viikon kuluttua laitteen toimituspäivästä. Asennustoimituksessa toimituspäivänä pidetään vastaanottopäivää siten, että vastaanottotarkastus on suoritettava kahden viikon sisällä asennuksesta.

11.10. Lääkintälaitteiden ja laboratoriolaitteiden takuuaika on kaksitoista (12) kuukautta, ellei erikseen ole toisin mainittu. Joidenkin laitetoimitukseen kuuluvien tarvikkeiden takuuaika voi poiketa edellä mainituista. Ohjelmistojen takuuaika on kolme kuukautta, ellei myyjän antamasta takuutodistuksesta muuta ilmene. Asiakaskohtaisen järjestelmän takuuaika on aina kolme kuukautta.

11.11. Vian ilmettyä ostajan on tehtävä vikailmoitus ensitilassa ja viimeistään kahden viikon kuluessa vian ilmenemisestä.

11.12. Takuun perusteella myyjä korjaa veloituksetta suunnittelu-, valmistus- ja materiaalivirheistä johtuvat viat, jotka ilmenevät laitetta/tarviketta normaalisti käytettäessä käyttöohjeita noudattaen ja jotka ilmoitetaan myyjälle takuuaikana välittömästi vian ilmettyä.

11.13. Asiakkaan tulee toimittaa viallinen laite omalla kustannuksellaan ja vastuulla myyjän osoittamaan huoltopaikkaan ja takaisin. Mikäli laitetta ei voida toimittaa myyjälle korjattavaksi, korjaus tapahtuu asiakkaan luona siten, että korjaukseen liittyvistä matkakuluista veloitetaan asiakkaalta puolet. Kun korjaus tapahtuu asiakkaan luona, asiakkaan on taattava korjaajalle pääsy tiloihin normaalina työaikana. Myyjälle ilmoitettujen takuun piiriin kuulumattomien vikojen tutkimisesta ja korjaamisesta aiheutuneet kulut laskutetaan erikseen, ellei takuunalaisista laitteista ole tehty sellaista huolto- tai ylläpitosopimusta, joihin nämä palvelut liittyvät.

11.14. Takuun puitteissa myyjä harkintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa vialliset osat. Vaihdetut osat siirtyvät myyjän omistukseen.

11.15. Myyjän vastuu ulottuu ainoastaan virheisiin, jotka syntyvät sopimuksen edellyttämissä käyttöolosuhteissa ja laitetta/tarviketta oikein käytettäessä. Se ei käsitä virheitä, jotka johtuvat asiakkaan antamista virheellisistä tai puutteellisista perustiedoista, muun kuin myyjän suorittamasta virheellisestä, puutteellisesta tai ohjeiden vastaisesta laitteiden säilytyksestä, asennuksesta, huollosta, korjauksesta tai muutoksesta, viallisista tai sopimattomista tietotarvikkeista, muiden kuin myyjän hyväksymien tuotteiden liittämisestä järjestelmään, jännitehäiriöistä, onnettomuudesta tai tavanomaisesta kulumisesta. Laitteen sähkö-, kaasu- ja vesiliitännät sekä staattisen sähkön poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Samoin kaasu- ja jätteenpoisto on järjestettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Mikäli laitetta käytetään tai se on liitetty valmistajan ohjeiden vastaisesti, niin laite ei kuulu takuun piiriin. Lääkintälaitteen kulutustarvikkeet eivät kuulu takuun piiriin. Myyjän takuu ei myöskään käsitä kuljetusvaurioita eikä laitteen toimintakunnon kannalta merkityksettömiä virheitä.

11.16. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Myyjä ei vastaa laitteiden eikä tarvikkeiden aiheuttamista välillisistä vahingoista tai saamatta jääneistä hyödyistä.

11.17. Ohjelmistovirheen korjaus tapahtuu joko korjatun ohjelman toimittamisella taikka korjaus- tai kierto-ohjeiden antamisella asiakkaalle. Takuukorjaus voidaan suorittaa myös asiakkaan tiloissa, milloin se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Myyjälle ilmoitettujen takuun piiriin kuulumattomien vikojen tutkimisesta ja korjaamisesta aiheutuneet kulut laskutetaan erikseen, ellei takuunalaisesta ohjelmasta ole tehty sellaista ylläpitosopimusta, johon nämä palvelut sisältyvät.

11.18. Myyjän takuu ei käsitä ohjelman toiminnan kannalta merkityksettömiä virheitä.

11.19. Takuu edellyttää, että laitteille on takuuaikana suoritettu tarpeelliset määräaikais- ja ylläpitohuollot. Edellä mainitut huollot eivät kuulu takuuseen.

11.20. Seuraavia seikkoja pidetään ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät tai viivästyttävät sopimusvelvoitteiden täyttämistä tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus sekä jokainen muu seikka, johon sopijapuoli ei kohtuudella voi vaikuttaa, kuten tulipalo, sota, kapina, takavarikko, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomaismääräykset, vientilisenssien epääminen, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen tavaranniukkuus, käyttövoiman rajoitukset sekä edellä tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksessa olevat virheet taikka toimitusviivästykset taikka, jos alkuperäinen valmistaja lopettaa valmistuksen.

12. Käyttökoulutus

12.1. Myyjän mahdollisesti antamasta tarvikkeen tai laitteen käyttökoulutuksesta sovitaan aina erikseen.

13. Sopimuksen purkaminen

13.1. Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen, mikäli sopimuksen täyttäminen todetun vapautumisperusteen jatkumisen johdosta viivästyy oleellisesti tai yli kaksitoista (12) kuukautta.

13.2. Ostaja saa purkaa sopimuksen siltä osin kuin se koskee tavaraa, jota ei ole voitu ottaa tarkoitettuun käyttöön, jos

a) myyjän suoritus ei ole sopimuksen mukaista eikä puutetta ostajan huomautuksen johdosta korjata,

b) myyjä on sellaisessa taloudellisessa tilassa tai hankinnan suorittaja sellaisessa vaiheessa, ettei voida odottaa myyjän täyttävän sopimuksen mukaisia velvoitteita.

13.3. Myyjä saa purkaa sopimuksen, jos ostajan suoritus ei ole sopimuksen mukaista eikä puutetta myyjän huomautuksen johdosta korjata.

14. Erimielisyydet

14.1. Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisemisessa sovelletaan sopimuksen tekohetkellä Suomessa voimassa olevaa oikeutta.

14.2. Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet, joita ei saada sopijapuolten kesken sovituksi, jätetään yleisen alioikeuden ratkaistavaksi.

15. Yleisiä määräyksiä

15.1. Kirjallisen sopimuksen syntymisen jälkeen on sopimus siihen kuuluvine liitteineen ainoa molemminpuolinen tunnustettu asiakirja.

15.2. Kaikki kirjallisen sopimuksen täyttämistä koskevat ilmoitukset tehdään kirjallisesti tai sähköistä viestintää käyttäen.

15.3. Kirjeenvaihdossa ja laskuissa on mainittava sopimuksen numero tai muu tunnus ja osapuolten nimet, laskuissa myös tavaran erittely sekä toimitusosoite.

X

Käytämme evästeitä

Käytämme sivustolla evästeitä, jotta voisimme palvella sinua sisällöllisesti paremmin. Kerättyjä tietoja ei käytetä yksittäisten käyttäjien toiminnan seuraamiseen. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivuston selaamista tai klikkaamalla hyväksyn-painiketta. Voit koska tahansa estää evästeiden käytön internet-selaimen asetuksissa. Katso lisätietoja evästeistä.


Hyväksyn